U vezi s objavljenim informacijama koje se odnose na način rada i obavljanje zakonskih djelatnosti Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, iz te institucije danas su u saopćenju za javnost podsjetili da je u skladu sa Ustavom FBiH, izvršavajući svoje izvorne nadležnosti, Parlament FBiH donio Zakon o Razvojnoj banci FBiH (Službene novine FBiH, broj: 37/08) koji je propisao "Banka je razvojna i izvozna banka FBiH".

Ističu da je odredbama predmetog zakona, u dijelu definiranja djelatnosti Banke, Razvojnoj banci Federacije propisano i primanje novčanih depozita i obavljanje platnog prometa.

Tako je propisano da Banka "prima novčane depozite namijenjene za finansiranje razvojnih projekata, kao i za osiguranje povrata kredita", te da Banka obavlja platni promet za korisnike usluga Banke.

Nadalje, definirano je da novčane depozite čine: novčana sredstva koja se budžetom Federacije osiguravaju u "Posebnom dijelu Budžeta - plan razvojnih programa", koji se prema programima resornih ministarstava finansiraju iz budžeta; novčana sredstva koja se budžetom osiguravaju za sve druge razvojne svrhe; novčana sredstva inozemnih i domaćih potpora (krediti i grantovi) namijenjena za Finansiranje razvojnih projekata koja se planiraju budžetom, i novčana sredstva korisnika kreditnih sredstava Banke radi upravljanja kreditnim i drugim rizicima.

Naglašeno je da Razvojna banka FBiH radi i posluje u skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci FBiH i Zakonom o bankama, kao i u skladu s dozvolama izdatim od njenog regulatora, odnosno Agencije za bankarstvo FBiH.

Napominju i da je Vlada FBiH utvrdila Nacrt novog Zakona o Razvojnoj banci FBiH koji je rađen u skladu sa Strateškom izjavom o Razvojnoj banci FBiH, a u saradnji s timom Svjetske banke. U članu 7. spomenutog zakona, koji definira djelatnosti Banke, također je predviđeno da će Banka obavljati usluge platnog prometa za svoje klijente.

"Također, svoj stav po ovom pitanju smo uputili i Centralnoj banci BiH", navedeno je u saopćenju Razvojne banke FBiH.