Na manifestaciji X Bihorskog kulturnog ljeta u Petnjici, sjeveru Crne Gore, 11. augusta 2023., upoznao sam se prvi put sa ozbiljnim stvaralaštvom prof. dr Nake Nikšić. Ona je imala uvodno izlaganje na temu ”Alhemija sevdaha”, đe je dominirala svojim predavanjem. Ovaj događaj, dio kulturne galaksije sjevera Crne Gore, organizovali su Festival Zvičajne staze i Kazivart.

U svijetu đe muzika oblikuje duše i mostove gradi među kulturama, prof. dr Naka Nikšić predstavlja svjetionik znanja i umjetničke ekspresije. Naka Nikšić predstavlja izuzetnu figuru čiji je životni put odraz strasti prema umjetnosti klavira i muzičkoj pedagogiji.

Naka Nikšić rođena je 1979. godine u Novom Pazaru đe je završila osnovnu i muzičku školu. Srednju muzičku školu, instrumentalni smjer – klavir, završila je 1996. godine u Prištini. Godine 2000. diplomirala je na Univerzitetu u Prištini, na instrumentalnom odsjeku (klavir) Fakulteta umjetnosti, sa prosječnom ocjenom 9,50. Zbog izuzetnog uspjeha u toku studija iste godine dodeljena joj je diploma Istaknuti student (diplomu dodjeljuje Univerzitet u Prištini). Magistarske studije iz oblasti izvođačke umjetnosti – klavir, završila je na istom fakultetu 2004. godine. Godine 2005. završila je i magistarske studije na Univerzitetu u Kragujevcu, Učiteljskom fakultetu u Užicu, u oblasti Metodika nastave muzičke kulture, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom: ”Muzičke sposobnosti dece pred polazak u I razred osnovne škole.” Doktorirala je klavir 2015. godine na Državnom konzervatorijumu Hadžetepe univerziteta u Republici Turskoj (Ankara Devlet Koservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi). Sledeće, 2016. godine, doktorirala je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu pod nazivom: ”Metodička funkcija pesama novopazarskog kraja u postavci elementarne muzičke pismenosti mlađih razreda osnovne škole.”

Naka Nikšić je svojim muzičkim obrazovanjem i akademskim dostignućima ostvarila značajan doprinos muzičkoj umjetnosti i pedagogiji. Kroz svoj rad na području izvođačke umjetnosti, posebno na klaviru, te istraživanjem metodike nastave muzičke kulture, Nikšić je doprinijela razvoju muzičkih sposobnosti kod đece, kao i promociji i očuvanju kulturnog naslijeđa kroz muzičku pismenost. Njeni naučni radovi i pedagoški pristupi reflektuju duboko razumijevanje važnosti muzike u obrazovanju i kulturi, pokazujući kako muzika može biti sredstvo obrazovanja i očuvanja kulturnog identiteta.

Njena posvećenost muzičkom obrazovanju i pedagogiji odražava se kroz njen pristup koji integriše teoretsko znanje i praktičnu primjenu, kako promocija i razumijevanje muzike kao ključnog elementa u razvoju i obrazovanju mladih. Nikšić je svojim radom doprinijela razvoju metodologije koja pomaže u identifikaciji i unapređenju muzičkih sposobnosti kod đece od najranije dobi, stavljajući akcenat na značaj muzike u opštem obrazovanju i formiranju ličnosti. Kroz svoje doktorske teze, ona istražuje i naglašava važnost kulturnog identiteta i tradicije, pokazujući kako muzika može biti most između prošlosti i sadašnjosti, kao i važan element u očuvanju kulturne baštine.

POČETAK PROFESIONALNE KARIJERE

 

Radno iskustvo Nake Nikšić započinje 2000. godine u ŠOMO Stevan Mokranjac u Novom Pazaru. Godine 2001. nastavlja pedagoški rad na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, u visokoškolskoj jedinici Fakulteta  u Novom Pazaru, prvo u zvanju saradnika, a potom samostalnog stručnog saradnika za predmet Vokalno-instrumentalna nastava. Od 2008. godine bila je angažovana kao asistent u oblasti Metodika nastave muzičke kulture za predmete Metodika nastave muzičke kulture I i  Metodika nastave muzičke kulture II. Godine 2014. izabrana je za nastavnika vještina za predmet Muzika, 2017. za docenta, a 2023. god. za vanrednog profesora za naučnu oblast Metodikanastavemuzičke kulture.

Angažovana je na predmetima Metodika nastave muzičke kulture I, Metodika nastave muzičke kulture II, Rad sa dječjim instrumentima, Savremeni metodički tokovi, Metodička praksa I i Metodička praksa II. Na vrijednovanju nastavnika tokom školske 2019/20. godine za predmete na kojima je angažovana imala je sljedeće prosječne ocene: Metodika nastave muzičke kulture I (4.97), Metodika nastave muzičke kulture II (4.70) i Rad sa dečjim instrumentima (4.75).

Kroz pedagoški rad i akademsko napredovanje, osoba poput Nake Nikšić ističe se kao primjer predanosti i inovacije u obrazovanju. Počevši kao saradnik, pa sve do pozicije vanrednog profesora, njen angažman u razvoju metodičkih pristupa nastavi muzičke kulture odražava duboko razumijevanje potreba i potencijala učenika. Njeno pedagoško iskustvo obuhvata rad sa dječjim instrumentima i implementaciju savremenih metodičkih tokova, pokazujući izuzetne rezultate u evaluacijama nastave. Ovakav pristup ne samo da unaprjeđuje kvalitet obrazovanja, već i inspiriše učenike da istražuju i cijene muzičku kulturu. Njen angažman u oblasti metodike nastave muzičke kulture ističe se razvojem i primjenom inovativnih metoda koje obogaćuju obrazovni proces. Kroz rad na predmetima kao što su ”Rad sa dječjim instrumentima” i ”Savremeni metodički tokovi”, doprinosi unapređenju muzičkog obrazovanja, čineći ga pristupačnim i zanimljivim za učenike. Osim toga, visoke prosječne ocjene koje je dobila  reflektuju njen uticaj kao pedagoga, pokazujući kako je njena strast prema muzici i predanost obrazovanju prepoznata i cijenjena.

Naka Nikšić je 2001. godine osnovala ženski hor na Učiteljskom fakultetu Beograd, u nastavnom odeljenju u Novom Pazaru i bila njegov dirigent do 2008. godine. Bila je član organizacionog odbora prvog Festivala sandžačke sevdalinke 2006. godine i okviru ovog festivala izlagala na okruglom stolu Sevdalinka juče, danas, sjutra. Godine 2012., u organizaciji Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, održala je više predavanja na seminaru pod nazivom Kulturni identiteti i kulturne promjene. U martu 2014. godine, u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća vodila je kurs pod nazivom Planiranje nastave muzičke kulture i realizacija sadržaja koji izražavaju posebnost bošnjačke nacionalne manjine. Godine 2018. izabrana je za člana komisije Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu za oblast Umetnost. Ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća za Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je tokom 2017–18. godine radila na izradi  predloga sadržaja koji izražavaju posebnost bošnjačke nacionalne manjine za predmet Muzička kultura za osnovnu i srednju školu, te joj je Bošnjačko nacionalno vijeće 2018. godine dodijelilo nagradu Muhamed Hevai Uskufi za poseban doprinos u implementaciji nastave na bosanskom jeziku. Godine 2020. bila je angažovana na Učiteljskom fakultetu u Prizrenu sa privremenim sjedištem u Leposaviću. U Muzeju Ras Novi Pazar 2021. godine održala je predavanje na temu Mevlud u tradiciji i kulturi Bošnjaka u okviru edukativne radionice Namaterijalno kulturno naslijeđe.

DOPRINOS I RAZVOJ MUZIČKOG OBRAZOVANJA SANDŽAKA

 KROZ PROJEKTE I ISTRAŽIVANJA NAKE NIKŠIĆ

  1. Rukovodilac u projektu Džumbuš – instrument muzičke tradicije u Novom Pazaru (401-01-171/2020-02) koji je 2020. i 2021. godine realizovalo BZK Preporod uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u okviru Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokume-ntovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nematerijalnim kulturnim nasleđem.
  2. Istraživač u projektu Pirinče – instrument koji nestaje (451-04-3506/2018-02) koji je 2018. i 2019. godine realizovao KUD mladih Novi Pazar uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u okviru Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nematerijalnim kulturnim nasleđem.
  3. Izvođač u projektu Pešterski motivi – posthumna prezentacija i populari-zacija instrumentalnog stvaralaštva bošnjačkog kompozitoea Sulejmana Ćatovića (401-01-214/2018-03), koji je u periodu 2018–2021. godine realizovao KUD mladih Novi Pazar uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u okviru Konkursa za projekte u oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
  4. Istraživač u projektu Sviranje na fruli kod Bošnjaka na Pešterskoj visoravni koji je 2023. godine realizovao KUD mladih Novi Pazar uz podršku Ministarstva kulture i informisanja u okviru Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nema¬terijalnim kulturnim nasleđem.
  5. Recezent je časopisa Inovacije u nastavi (http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/re-cezenti/), Zbornika Radova Učiteljskog fakulteta u Užicu i časpopisa Osmanlı Mırası Araştırmaları Dergisi (OMAD). Bila je mentor (kandidat Tarik Leković 2020/2164) i član četiri komisije za odbranu master rada (Jovana Lukin 2018/2072, Elvira Camović 2017/2163, Amina Ganević Apuk 2020/2163, Kristina Maksimović 2021/2123).

Kroz svoje angažmane u projektima vezanim za nematerijalno kulturno nasleđe, Naka Nikšić je istakla značaj očuvanja muzičke tradicije i instrumenta specifičnih za oblast Novog Pazara a samim tim i Sandžaka. Njeno istraživačko i izvođačko djelovanje u projektima poput ”Džumbuš” i ”Pirinče”  pokazuje posvećenost revitalizaciji skoro zaboravljenih aspekata muzičkog identiteta, dok projekti kao što su ”Pešterski motivi”  i istraživanje frule na Pešterskoj visoravni ilustruju njen doprinos promociji lokalne muzičke baštine. Kao recezent i mentor, Nikšić doprinosi akademskoj zajednici, promovišući visoke standarde u muzičkom obrazovanju i istraživanju. Njeno djelovanje odražava duboko poštovanje prema muzičkoj tradiciji i inovaciji u nastavi, što inspiriše nove generacije muzičara i istraživača. Naka Nikšić, kroz svoje bogato profesionalno iskustvo, nije samo doprinijela očuvanju i promociji nematerijalnog kulturnog nasleđa, već je i kroz mentorstvo i recenzentski rad unaprijedila akademski pristup muzičkom obrazovanju. Njena uloga u projektima koji istražuju i revitaliziraju tradicionalne muzičke instrumente i stvaralaštvo, kao i njeno angažovanje u naučnim skupovima, predstavlja most između generacija i kultura, čuvajući bogatstvo muzičkog nasleđa za buduće generacije. Nikšićeva, kao mentor i član komisija za odbranu master radova, potvrđuje svoju posvećenost razvoju mladih talenata i unapređenju pedagoških metoda, čime direktno utiče na rast i napredak muzičkog obrazovanja u regionu.

Učestvovala je na sljedećim naučnim skupovima nacionalnog i međunarodnog ranga:  Simpozijumu za sport i fizičko obrazovanie na mladite, Federacija na sportskite pedagozi Republika Makedonija, Ohrid, Makedonija (2008); III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Semposyumu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye (2012); Uluslararası 6. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun, Türkiye (2012); IV. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Fethiye Belediyesi ile Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Fethiye, Türkiye (2014); Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Semposyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye (2016); Inovacije u vaspitanju i obrazovanju: Digitalizacija, inovativni programi i modeli; Učiteljski fakultet u Prizrenu, Leposavić (2017); Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, Učiteljski fakultet u Užicu (2017); Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Theory and Practice in Formal Education, Učiteljski fakultet Beograd, Aranđelovac (2017); Nauka bez granica, Filozofski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica (2017); 9. Mileletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kültür ve Türizm Bakanlığı Araştırma ve Eğıtım Genel Müdürlüğü, Ordu, Türkiye (2017); Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine, Filozofski fakultet, Tuzla, BiH (2017); XIII. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun Mübadele Derneği, Makedonija (2019); Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju, Fakultet umetnosti Priština, Kosovska Mitrovica (2019); Uluslararası Ekonomi Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya Üniversitesi, Amasya,Türkiye 2019); Nauka bez granica 3, Filozofski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica (2019); Inovativni didaktički sistemi u vaspitno-obrazovnom radu, Učiteljski fakultet, Beograd (2021); Vlado S. Milošević – Tradicija kao inspiracija, Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti, Banja Luka (2021).

Objavljuje je radove u naučnim časopisima i zbornicima nacionalnog i međunardnog značaja, autor je više školskih udžbenika i jednog CD-a. Koncertno je nastupala (solistički i grupno) u zemlji i inostranstvu.

Učešće Nake Nikšić na brojnim naučnim skupovima i konferencijama, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, ističe njen širok spektar interesa i stručnosti. Od simpozijuma posvećenih sportu i fizičkom obrazovanju do kongresa koji se bave istorijom i kulturom Balkana, njena aktivna uloga na ovim skupovima pokazuje duboku posvećenost multidisciplinarnom pristupu u obrazovanju i kulturi. Objavljivanje radova u prestižnim časopisima i autorstvo školskih udžbenika dodatno potvrđuju njen doprinos akademskoj zajednici. Njena koncertna aktivnost, kako solo tako i u grupi, u zemlji i inostranstvu, odražava njen talenat i posvećenost muzici, čineći je istaknutom ličnošću u oblasti muzičkog obrazovanja i izvođačkih umjetnosti. Naka Nikšić, kroz svoje angažovanje na međunarodnim simpozijumima i kongresima, demonstrira kako muzičko obrazovanje može biti most između različitih kultura i tradicija. Nikšićeva se ne samo pojavljuje kao istraživač i pedagog, već i kao umjetnica koja svoju stručnost prenosi kroz koncertne nastupe, čime doprinosi širenju muzičke kulture i obrazovanja.

STRUČNI I NAUČNI RADOVI I UDŽBENICI TOKOM DOSADAŠANJE KARIJERE

Radovi u naučnim časopisima:

Nikšić, N. (2003). Značaj muzike za razvoj deteta, Univerzitetska misao, br. 2.,  str. 519–524. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.Nikšić, N. (2004). Narodno stvaralaštvo u nastavi muzike. Novopazarski zbornik, 243–252,  Nikšić, N. (2004). Strukturalna analiza udžbenika Muzika za I razred osnovne škole, Univerzitetska misao br. 3, str. 273–286,  Novi Pazar: Univerzitet u Novom Pazaru. Nikšić, N. (2009). Muzička pismenost u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi. 22 (2), 96–102. Nikšić, N.  (2009). Negovanje narodne tradicije u nastavi muzičke kulture za mlađe  razrede osnovne škole. Inovacije u nastavi, časopis za savremenu nastavu, 22 (3), 107–112. Nikšić, N.  (2009). Muzičke sposobnosti dece novopazarskog kraja pred polazak u I razred osnovne škole. Inovacije u nastavi, časopis za savremenu nastavu, 22 (4),  115–128.  Nikšić, N. (2010). Corelation Between Music and Physical Education on Youngs School Level  [Korelacija između muzičke kulture i fizičkog vaspitanja na mlađem školskom uzrastu]. Fizička kultura, Spisanie za naučni i stručni prašanja od fizičkata kultura, knjiga br. 2, str. 87–90, Skoplje: Federacija na sportskite pedagozi na Republika Makedonija.  Nikšić, N. (2010). Integrative Approach in the Dance Imporvisation kultura [Integrativni pristup u realizaciji plesnih improvizacija]. Fizička kultura, Spisanie za naučni i stručni prašanja od fizičkata kultura, knjiga br. 1, str. 106–108, Skoplje: Federacija na sportskite pedagozi na Republika Makedonija.  Nikšić, N. (2018). Folk Songs From The Area of Novi Pazar as Music Material For Assignin Pitch  and Determining Primary Types of Rhythm [Narodne pesme novopazarskog kraja kao muzički materijal za postavku tonskih visina i trajanja]. Teme. XLII (1), 305–318. Niš: Univerzitet u Nišu. 

Radovi u zbornicima sa međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova:

Niksic, N., Şentürk, N. (2012). Sancak Halk Muziğinde Osmanlı Etkisi [Uticaj Osmanlija na muzički folkloor u Sandžaku]. III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu bildirileri. II. Cilt (knjiga br. 2), str. 194–202, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Şentürk, N., Niksic, N. (2013). Geleneksel Boşnak Müziğinde Türk Halk Şarkıları [Turske narodne pesme u muzičkoj tradiciji Bošnjaka]. IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, br. 49, 2. knjiga, str. 491–502.  Ankara: Halk Kültürü Arastırmaları Kurumu Yayınları. Milli Kütüphane (Türkiye); Niksic, N., Şentürk, N. (2014). „Doğu Kaynaklı Telli Çalgıların Novi Pazar (Yenipazar) Bölgesi Müziğine Etkisi [Uticaj orijentalnih žičanih instrumenata na muzičku tradiciju novopazarskog kraja]” Bir Zamanlar Blakanlar, br.9, str. 261–270. Samsun: Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği.;  Nikšić, N. (2017). Narodna pesma kao inspiracija u stvaralaštvu Sulejmana Ćatovića. Banja Luka: Akademija umjetnosti. Tradicija kao inspiracija. 447-457. ; Niksic, N. (2017). „Boşnakların Müzik Geleneğinde Curumlu (Đurumlija) Şarkıları [Pesme o đurumlijama u muzičkoj tradiciji Bošnjaka]“. Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 6–8 Ekim 2016. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi.

Monografija:

  1. Nikšić, N., (2022). Muzičko opismenjavanje na muzičkom maternjem jeziku novopazarskog kraja. Beograd: Učiteljski fakultet, 248 str.,

Radovi u naučnim časopisima:

Nikšić, N. (2017). Govorni ritam novopazarskog kraja sa aspekta postavke elementarne muzičke pismenosti. Inovacije u nastavi. XXX (4). 125–134. Beograd: Učiteljski fakultet; Nikšić, N. (2020). Ezan kod Bošnjaka u Srbiji. Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXVIII (3), 533–554. Beograd: Etnografski institut SANU. ; Nikšić, N. (2021). The Role of one`s Native Musical Idiom in the Development of Music Abilities and Acquisition of New Musical Material [Uloga muzičkog maternjeg jezika u razvoju muzičkih sposobnosti i usvajanju novih sadržaja]. Teme. XLV (2), 511–524. Niš: Univerzitet u Nišu.  

Radovi u zbornicima sa međunarodnih i nacionalnih skupova:

Nikšić, N., Zukorlić, M. (2017). Internet u nastavi muzičke kulture mlađih razreda osnovne škole. Inovacije u vaspitanju i obrazovanju: digitalizacija, inovativni programi i modeli. 555–566. Učiteljski fakultet: Leposavić. Nikšić, N. (2017). Metodičke osnove muzičkog opismenjavanja učenika mlađih razreda osnovne škole sa aspekta izbora narodne pesme kao centralnog sadržaja nastave. Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja. 245–256. Užice: Učiteljski fakultet.  Nikšić, N. (2018). Pevanje pesama muzičkog maternjeg jezika novopazarskog kraja u nastavimuzičke kulture od I do IV razreda osnovne škole. Nauka bez granica 4: Vreme i prostor. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini. 375–392.:  Nikšić, N. (2019). Mevlud Bošnjaka u Srbiji. Tradicija kao inspiracija. 417–426. Banja Luka: Akademija umjetnosti.  Nikšić, N. (2020). Prepoznavanje i pružanje podrške muzički darovitim učenicima mlađih razreda osnovne škole. Nauka bez granica 3: 4. Obrazovanje i razvoj ličnosti.Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.            

Školski udžbenici

Nikšić, N. (2017). Muzička kultura: dodatak za nastavu na bosanskom jeziku za drugi razred osnovne škole, Beograd: Zavod za udžbenike,  Nikšić, N. (2017). Muzička kultura: dodatak za nastavu na bosanskom jeziku za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Zavod za udžbenike,  Nikšić, N. (2018). Muzička kultura: dodatak za nastavu na bosanskom jeziku za treći razred  osnovne škole, Beograd: Zavod za udžbenike, Maljoku, M., Nikšić, N., Šabanović, H., Škrijelj Ganić, E. i Z. Škrijelj (2015). Bošnjačka kulturna čitanka, Nastavni listovi za nastavu na bosanskom jeziku za treći razred osnovne škole. Beograd: Klett.

Kompakt diskovi

Nikšić, N., Pučić, Dž. (2020). Sulejman Ćatović – Pešterski motivi. Novi Pazar: KUD mladih,  

NEMJERLJIV DOPRINOS MUZICI, OBRAZOVANJU I MUZIČKOM NASLJEĐU

Naka Nikšić ostavlja značajan pečat u oblasti muzičke pedagogije kroz svoje istraživačke radove i udžbenike koji su bili od ključnog značaja za razvoj nastavnih programa i pristupa u nastavi muzike. U svom radu “Značaj muzike za razvoj deteta” objavljenom u časopisu Univerzitetska misao 2003. godine, Nikšić istražuje ulogu muzike u procesu razvoja dece, ističući njenu važnost za kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj mladih. Njen rad “Narodno stvaralaštvo u nastavi muzike”, objavljen u Novopazarskom zborniku 2004. godine, pruža dublji uvid u integraciju narodne muzike u nastavu, naglašavajući važnost očuvanja kulturnog identiteta i tradicije kroz obrazovni proces. U radu “Strukturalna analiza udžbenika Muzika za I razred osnovne škole”, takođe objavljenom u Univerzitetskoj misli 2004. godine, Nikšić proučava strukturu udžbenika koji se koriste u osnovnoj muzičkoj nastavi, nudeći preporuke za poboljšanje i unaprijeđenje nastavnog materijala. Njeni radovi objavljeni u časopisu “Inovacije” u nastavi, poput “Muzičke pismenosti u mlađim razredima osnovne škole”, "Negovanje narodne tradicije u nastavi muzičke kulture za mlađe razrede osnovne škole" i “Muzičke sposobnosti dece novopazarskog kraja pred polazak u I razred osnovne škole”, pružaju konkretna istraživanja i smernice za primenu u nastavi. Njen rad “Correlation Between Music and Physical Education on Youngs School Level” objavljen u časopisu Fizička kultura 2010. godine istražuje povezanost između muzike i fizičkog vaspitanja na mladom uzrastu, dok rad “Integrative Approach in the Dance Improvisation Culture” istražuje integrativni pristup u realizaciji plesnih improvizacija, ističući važnost umjetničkog izraza kroz pokret i muziku.

Posebno značajan je njen rad “Folk Songs From The Area of Novi Pazar as Music Material For Assigning Pitch and Determining Primary Types of Rhythm” objavljen u časopisu Teme 2018. godine, đe proučava narodne pjesme Novopazarskog kraja kao materijal za oblikovanje tonskih visina i trajanja, što doprinosi razvoju muzičke kulture i identiteta regiona.

Profesorka Naka Nikšić svojim stručnim i naučnim radovima ostavlja dubok trag u oblasti muzičkog obrazovanja, posebno u Sandžaku i širem regionu. Kroz svoje istraživačke radove, udžbenike i kompakt diskove, Nikšić je doprinijela ne samo unapređenju nastave muzike u osnovnim školama, već i boljem razumijevanju muzičke tradicije i kulture ovog područja. Njeni radovi u naučnim časopisima poput “Univerzitetska misao”, “Inovacije u nastavi” i “Fizička kultura” pružili su dublji uvid u značaj muzike za razvoj đece, strukturalnu analizu udžbenika, kao i vezu između muzike i fizičkog vaspitanja. Posebno je istakla važnost njegovanja narodne tradicije u nastavi muzike za mlađe uzraste, što je od velikog značaja za očuvanje kulturnog identiteta. Njena istraživanja o uticaju Osmanlija na muzički folklor u Sandžaku, kao i o tradicionalnoj muzici Bošnjaka, doprinijela su boljem razumijevanju bogate muzičke baštine ovog područja. Kroz analizu narodnih pjesama i instrumenata, Nikšić je osvijetlila različite aspekte muzičke tradicije, čime je doprinijela njenom očuvanju i valorizaciji. Monografija “Muzičko opismenjavanje na muzičkom maternjem jeziku novopazarskog kraja” predstavlja važan doprinos razumevanju lokalne muzičke kulture i njenom prenošenju na mlađe generacije. Kroz školske udžbenike na bosanskom jeziku, Nikšić je omogućila đeci da se upoznaju sa svojom muzičkom tradicijom na autentičan i pristupačan način. Kompakt diskovi poput “Sulejman Ćatović – Pešterski motivi” predstavljaju praktičan primjer kako se tradicionalna muzika može očuvati i promovisati kroz savremene medije.

Profesorka Naka Nikšić nije samo istraživač i autor naučnih radova, već i aktivna učesnica na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Njeni radovi u zbornicima takvih skupova pružaju dodatnu perspektivu i dopunjuju njenu ekspertizu. Na primjer, radovi poput “Internet u nastavi muzičke kulture mlađih razreda osnovne škole” ili “Metodičke osnove muzičkog opismenjavanja učenika mlađih razreda osnovne škole” ukazuju na njen angažman u primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju i razvoju savremenih nastavnih metoda. Nikšić je takođe doprinijela i proučavanju specifičnih aspekata muzičke kulture, kao što su govorni ritam novopazarskog kraja ili ezan kod Bošnjaka u Srbiji. Kroz ove studije, ona je produbila razumijevanje kulturnih i vjerskih konteksta koji oblikuju muzičko iskustvo ovog područja. Pored toga, Nikšić je aktivna i kao autor udžbenika za nastavu muzičke kulture na bosanskom jeziku za osnovne škole. Njena saradnja na projektima poput “Bošnjačka kulturna čitanka” dodatno ilustruje njenu posvećenost obrazovanju i promociji kulturnog nasleđa svoje zajednice.

Profesorka Naki Nikšić se ističe i kroz svoj doprinos umjetničkoj praksi i interpretaciji muzičkog nasljeđa. Njen rad predstavlja ne samo teorijsko istraživanje, već i praktičnu primenu tradicionalnih narodnih pesama u nastavi muzike. Ovaj rad ističe njen talenat za reinterpretaciju tradicionalnih muzičkih formi i njenu sposobnost da prenese ovo znanje na generacije budućih muzičara. Nikšićin doprinos nije ograničen samo na izvorno stvaralaštvo. Kroz učešće na međunarodnim skupovima i saradnju sa stručnjacima iz regiona, ona promoviše i internacionalizuje muzičku kulturu Sandžaka. Njen rad na temu ”Uticaj Osmanlija na muzički folklor u Sandžaku” ili ”Turske narodne pjesme u muzičkoj tradiciji Bošnjaka” ilustruju njen angažman u prekograničnoj saradnji i razmjeni muzičkih iskustava. 

Profesorka Naka Nikšić nije samo istraživač u oblasti muzičke pedagogije, već je takođe aktivna i kao izvođač na koncertima širom regiona i svijeta. Njeni nastupi kao solista i učesnika zajedničkih koncerata predstavljaju integralni dio njenog umjetničkog stvaralaštva. Zajednički koncerti na kojima je učestvovala, poput onih u Srednjoj muzičkoj školi “Stevan Mokranjac” u Prištini, koncertima Pokrajinskog kulturnog centra i Fakulteta umjetnosti u Prištini, Kosovskoj Mitrovici i Prizrenu, kao i koncerti u Novom Pazaru i drugim gradovima, svjedoče o njenom angažmanu u promociji muzičke kulture i saradnji sa kolegama iz oblasti umetnosti. Njeni solistički nastupi su takođe impresivni, obuhvatajući širok spektar mjesta od školskih dvorana do pozorišta i galerija. Nastupi u Muzičkoj školi “Stevan Mokranjac” u Prištini i Novom Pazaru, kao i u drugim gradovima, pokazuju njen talenat i posvećenost umjetnosti. Takođe, gostovanja na međunarodnim manifestacijama kao što su “25. Festival migracija, kultura i građanstva” u Luksemburgu, ili klavirski koncerti i resitali u Ankari i Amasji u Turskoj, dodatno naglašavaju njen internacionalni uticaj i priznanje u muzičkim krugovima. Njeni koncerti predstavljaju ne samo priliku za izvođenje muzičkog repertoara, već i platformu za promociju kulturne raznovrsnoti i međunarodne saradnje. Kroz svoje nastupe, Nikšić promoviše muzičku baštinu svog regiona, ali i doprinosi globalnom dijalogu i razumijevanju kroz umjetnost.

Profesorka Naka Nikšić se ističe kao jedna od najznačajnijih savremenih Bošnjakinja, čiji je doprinos muzičkoj pedagogiji i umjetnosti neizmjeran. Kroz svoj predan rad i istraživanje, Nikšić je posvećena očuvanju, promociji i valorizaciji bogate muzičke baštine ne samo među Bošnjacima, i u Sandžaku već i širom regiona i Zapadne Evrope. Njen angažman u oblasti muzičke pedagogije je bez premca, sa dubokim uticajem na razvoj nastavnih programa, pristupa i udžbenika u osnovnim školama. Njeni radovi su osvijetlili važnost očuvanja narodne tradicije u nastavi, pružajući smjernice za njeno negovanje među mlađim generacijama. Uz to, Nikšić se ističe i kao umjetnica i izvođač, čiji su koncerti širom regiona i svijeta doprinijeli promociji muzičke kulture Sandžaka i Bošnjaka. Njeni solistički nastupi, kao i učešće na zajedničkim koncertima, predstavljaju integralni dio njenog umjetničkog stvaralaštva, istovremeno pružajući temelj za promociju kulturne raznovrsnoti i međunarodne saradnje. Profesorka Naka Nikšić nije samo naučnica i umjetnica, već i aktivna učesnica na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima, čime doprinosi i internacionalizaciji muzičke kulture Sandžaka. Njen rad je ne samo doprinos lokalnoj muzičkoj sceni, već i globalnom dijalogu i razumijevanju kroz umjetnost. Naka Nikšić se ističe kao neumorni borac za očuvanje i promociju muzičke baštine Bošnjaka i Sandžaka, čije djelo ostavlja dubok i neizbrisiv trag kako u akademskim krugovima, tako i među širom publikom širom svijeta. Njen doprinos u naučnom, pedagoškom i umjetničkom pogledu predstavlja neprocjenjivu vrijednost za muzičku kulturu i identitet Bošnjaka, kao i šire zajednice. Ukupno gledano, Nikšićin doprinos muzičkom obrazovanju i istraživanju muzičke kulture Sandžaka i šireg regiona proteže se kroz različite forme i medije. Njen multidisciplinarni pristup i angažman u akademskoj zajednici čine je ključnom figurom u promociji i očuvanju bogatstva muzičke tradicije ovog područja.