“Ustavni sud je odlučio da ovaj sporni zakon Republike Srpske prestaje da važi kad se naša odluka objavi u Službenom glasniku BiH”, izjavio je potpredsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatrao je zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika koja se odnosi na Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Ćeman podsjeća da je to odredba Krivičnog zakona kojom je predviđeno sankcioniranje za negiranje zločina genocida.

“Ustavni sud je utvrdio da predmetni zakon nije u skladu sa članom 1.2 Ustava BiH, a član 1.2 definira BiH kao demokratsku državu koja funkcionira na osnovu zakona i također, standard da se u BiH primjenjuje sistem slobodnih demokratskih izbora. Ustavni sud je utvrdio da, u odnosu na ova dva člana, ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom”, naveo je Ćeman.

Po njegovim riječima, ovaj zakon je predviđao da će u RS-u prestati da važi zakon koji je usvojen.

“Između ostaloga, s obzirom da je ovaj zakon usvojio i proglasio visoki predstavnik, postavilo se pitanje dopustivosti. Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština BiH. Kroz praksu Ustavnog suda, kad je takav slučaj, onda se taj zakon smatra zakonom Bosne i Hercegovine, taj zakon se smatra odlukom Bosne i Hercegovinue koju entiteti i njihove administrativne jedinice su obavezne poštivati”, istaknuo je Ćeman.

Dakle, dodao je on, to je ustavno-pravna logika na kojoj je utemeljena odluka Ustavnog suda.