Kada HDZ izrazi želju da plinski sektor uredi kako on misli da treba da izgleda posluži se lukavstvom jerpolaze od premise da su skoro svi, naročito Bošnjaci, naivni. Poniženja kojima su izloženi predstavnici Trojke u Vladi FBIH kroz svakodnevne zahtjeve HDZ-a koje moraju ispuniti sada vec kulminiraju i obavezama koje se tiču zakona koje moraju isporučiti ovom političkom subjektu.


HDZ je dostavio plagijat Zakona o plinovodu “Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska” Vladi FBiH na usvajanje. Kada uzmete nečiji rad i kopirate “tri tona” onda se to zove plagijat, a ovdje, u ovom prijedlogu zakona, upravo se o tome radi, piše Almir Bečarevič u autorskom članku za portal Istraga.

Dostavljeni prijedlog zakona je gotovo u potpunosti plagijat osim onih dijelova za koje je zainteresiran HDZ, a to je promjena investitora BH-Gasa i sada, u ovom prijedlogu Zakona, članak 5. tačka 1. glasi:

“Članak 5.

(Investitor)

  • Za nositelja investicije projekta plinovoda „Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska“ određuje se Gospodarsko društvo za proizvodnju i transport plina “Južna plinska interkonekcija” d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Investitor).”
    Ujedno, dodan je dio u članku 5. tačka 4. koji glasi:

  • “(4) Projekt plinovoda „Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska“ će se realizirati u potpunosti od strane Investitora, i/ili u suradnji s operatorima distribucijskog sustava, i/ili u skladu sa zakonskim propisima o javno-privatnom partnerstvu i drugim važećim zakonskim propisima.”
    Istovremeno, članak 4. tačka1. BH-Gas, koji je bio nosilac investicije i jedina javna plinska transportna kompanija u FBiH, sada je zamijenjen na način:
    “Članak 4.

(Točka interkonekcije)


  • (1) Koordinate točke interkonekcije transportnih sustava definiraju se posebnim sporazumom između dva susjedna operatora transportnih sustava, i to: Gospodarsko društvo za proizvodnju i transport plina “Južna plinska interkonekcija” d.o.o. Mostar iz Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Mostaru kao javno poduzeće čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine i “Plinacro” d.o.o. iz Republike Hrvatske.”

BH-Gas nestaje kao Investitor projekta Južna interkonekcija i za nosioca se postavlja “Južna plinska interkonekcija d.o.o. Mostar iz Bosne i Hercegovine, Južna plinska interkonekcija d.o.o. Mostar treba biti osnovana kao javno poduzeće čiji je osnivač FBiH tj. Vlada FBiH sa djelatnošću transport plina u FBiH,
-investicija izgradnje južne plinske interkonekcije može sada biti realizirana i na način koji uopće nije bio predviđen originalnim zakonom i to:
“Investitora, i/ili u suradnji s operatorima distribucijskog sustava, i/ili u skladu sa zakonskim propisima o javno-privatnom partnerstvu i drugim važećim zakonskim propisima.”

Da pojasnimo, Vlada FBiH sada treba formirati novu transportnu plinsku kompaniju sa sjedištem u Mostaru, treba na nju prenijeti sve ono sto je BH-Gas realizirao do urbanističke saglasnosti, a čije izdavanje blokira HDZ, donijeti odluku da je po ovom prijedlogu zakona Investitor “Južna plinska interkonekcija”, te omogućiti da se investicija realizuje uključivanjem nepostojećih distributivnih poduzeća iz Hercegovine i, najbitnije, putem javno-privatnog partnerstva.

Portal Istraga je istražio tržiste i došao do podataka ko bi mogao biti taj poželjni partner u izgradnji plinovoda dužine 160 km i vrijednog preko 100 mil. EUR-a.


Prema njihovim informacijama radi se o firmi ERO plin sa sjedištem u Mostaru i početnog kapitala od 70.000 KM. Osnivač i vlasnik ove firme, prema informacijama do kojih su došli, je Ivica Nuić. inače član Predsjedništva Matice Hrvatske. Nuić je firmu osnovao u 12. mjesecu 2021. godine i već od prvog mjeseca 2022. godine HDZ kreće sa aktivnošću osporavanja BH-Gasu da bude investitor na realizaciji projekta i blokiranja u parlamentu usvajanja Zakona o Južnoj interkonekciji.


Informacije do kojih je došao portal Istraga govore da je Nuić bio redovan gost Amira Kabirija iz Aluminija Mostar, ali ta veza je sada nešto utihnula od kada su se Čović i Kabiri razišli u razmišljanjima oko ove investicije, a i drugih investicija u energetski sektor. Ostali su prijatelji Nuić i Čović tako da možemo reci mostarsku doskočicu:”Sve za Nuića, Nuića nizašta”.

Sada dolazimo i do načina finansiranja u članku 6. tačka 1.:
“Članak 6.
(Način financiranja)
(1) Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine realizacija projekta Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska će se financirati zaduživanjem, grantovima, proračunskim i vlastitim sredstvima Investitora, modelom javno- privatnog partnerstva (JPP) te drugim izvorima financiranja.”

U originalnom tekstu zakona uopće se ne spominje finansiranje modelom javno-privatnog partnerstva tako da se sada postavlja pitanje ko će stajati iza kapitala koji će se, moguće, ulagati na ovaj način.

Sada dolazimo i do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u ovom prijedlogu HDZ-a regulirani na način:
“(4) Investitor se određuje za korisnika izvlaštenja te ima sva prava, obveze i odgovornosti korisnika izvlaštenja predviđene Zakonom o izvlaštenju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-64/14 i 34/16) i odredbama ovog Zakona.”

Investitor je “Južna plinska interkonekcija” samo je sada uz ovu promjenu korisnika eksproprijacije izmijenjen/izbačen dio da će nekretnine u vlasništvu FBIH, kantona, grada, općina, javnih preduzeća ili javnih ustanova biti eksproprirane bez naknade.

Po ovom prijedlogu sve će se plaćati bez obzira na vlasničku strukturu zemljišta koje se ekspropriše ili koje će biti obuhvaćeno pravom služnosti.

Promjenu namjene zemljišta po ovom prijedlogu neće vršiti Vlada FBiH već kantoni  i FBiH.
Ovo su djelomične izmjene zakona u odnosu na originalni tekst Zakona i može se reći da se radi o uspješnom plagijatu koji ima za cilj da promjeni Investitora, uvede privatne firme u projekat, te da se formira nova transportna plinska kompanija u FBiH. BH-Gas koji je godinama radio na ovom projektu briše se gumicom HDZ-a čime dolazimo da, nakon naftnog biznisa koji je već prepušten stranim kompanijama, biznisa sa el. energijom koji propada pod okriljem JP EPBIH sada dolazimo i do plinskog biznisa koji treba prepustiti HDZ-u i privatnim kompanijama u vlasništvu osoba bliskim HDZ-u.

Odluka o sudbini projekta “Južna interkonekcija” je u rukama Trojke.