Set boračkih zakona čijim izmjenama se povećavaju naknade za jedan broj boračkih kategorija, naći će se na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta Federacije, a koji su usvojeni na Zastupničkom domu FBiH. Ukoliko zakoni budu potvrđeni, veće naknade bi se, prema riječima Mirze Terze, pomoćnika federalnog ministra za boračka pitanja, mogle očekivati već u maju.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica predviđeno je povećanje osnovice za pet posto za što je u budžetu planirano 12,5 miliona KM. Povećanje se odnosi na supruge šehida i poginulih boraca bez djece. Invalidnina bi se povećala na 391 KM (sa 173 KM).

Također, omogućilo bi se suprugama umrlih ratnih vojnih invalida, bez obzira na uzrok smrti, ostvarivanje prava na 50 posto lične invalidnine. Povećava se naknada i za roditelje poginulog borca koji je bio oženjen. Roditelji su živjeli sa 234 KM, a usvajanjem izmjena zakona jedan roditelj će primati 391 KM, a dva roditelja 455 KM.

- Ukoliko zakon sutra bude usvojen, nastojat ćemo da uvećane naknade budu u maju. Vlada Federacije BiH po zakonu mora donijeti odluku o osnovici i koeficijentu. Najvažnije je da se zakon usvoji i onda bi korisnici dobili uvećanu naknadu za april u maju, ili retroaktivno u junu, to ćemo svakako pokušati ubrzati.

Ove naknade će se od 1. januara naredne godine usklađivati prema takozvanoj "švicarskoj formuli", (u skladu sa rastom bruto domaćeg proizvoda i potrošačkih cijena) i to je jedno od najboljih rješenja ovih izmjena - rekao nam je Terzo.

Na Domu naroda će se naći i izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a kojima se u pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu uvodi više od 2.000 demobilisanih boraca-povratnika u manji bh. entitet RS i boraca koji žive na području Brčko distrikta.

U ovo pravo se uvode i supruge umrlih demobilisanih boraca, povratnika u RS-a i Brčko distrikta bez obzira na godine života, kao i supruge umrlih demobilisanih boraca s navršenih 57 godina, a koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Egzistencijalna novčana naknada sa federalnog nivoa iznosi pet KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

Na ovaj zakon se prema riječima Terze neće primjenjivati "švicarska formula".

- Tu je naknada trenutno fiksna, pratimo koliko će novih korisnika ostvariti pravo - kazao nam je Terzo.

Na izmjene ovog zakona je uložen amandan, a tiče se troškova ukopa. Zastupnici traže da ostane dosadašnja naknada za ukop, a ona je u visini prosječne neto plaće u FBiH. Prijedlog Vlade Federacije BiH je da bude u iznosu jedne i po minimalne penzije, a što znači smanjenje za 30 posto.

Terzu smo upitali zašto žele smanjiti naknadu za ukop boraca.

- Vlada Federacije BiH je izdvajala dodatna sredstva u prošloj godini jer nije bilo uvećanja invalidnina. Pokušali smo ujednačiti naknade za sve boračke kategorije. Međutim, amandmanom su nas vratili na staru poziciju i vidjet ćemo šta dalje, koliko će biti zahtjeva i kako naći dodatna sredstva. U budžetu za 2022. godinu predviđeno je 800.000 KM za troškove ukopa, a u 2021. utrošeno je 3,1 milion KM - rekao na je Terzo.

Na sjednici Doma naroda pred delegatima će se naći i izmjene i dopune Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica a u okviru kojih je predviđeno povećanje osnovice za 14 posto, odnosno, sa 641 KM na 730 KM. I ove naknade će se usklađivati svake godine prema "švicarskoj formuli".

- Samo demobilisani borci nisu dobili nikakvo povećanje. Kod primjene Zakona o demobilisanim borcima nema švicarske formule. Također, nisu bili u stanju iz Vlade FBiH ni prepisati iz našeg amandmana da se u pravo na egistencijalnu novčanu naknadu uvode nezaposleni supružnici, a ne samo supruge jer mi imamo i žene borce koje su poginule, a iza kojih su ostali muževi.

Da je rahmetli federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević živ, mi bismo davno imali potrebne izmjene zakona, kao i druga prava koja pripadaju demobilisanim borcima - govori nam Hamza Krkalić, predstavnik Udruženja Kamp boraca.