Prof. dr. Safet Husejnović jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih hafiza i muhaffiza u Zenici. Nakon okončanja studija na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Jordan, došao je u džemat Sejmenske džamije u Zenici i u njoj dvadeset godina, u kontinuitetu, veoma uspješno obavljao  časnu misiju imama, hatiba i muallima. Za dvije decenije svoga rada zabilježio je odlične rezultate u islamskoj pouci za djecu i edukaciji za odrasle. S angažmanom na katedri profesora kiraeta na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici prestao je njegov aktivni rad u Sejmenskoj džamiji. I dalje je ostao koordinator, odnosno voditelj Škole Kur'ana Časnog Medžlisa Islamske zajednice Zenica i Muftijstva zeničkog. Bio je muhaffiz za 22 hafiza, što ga je svrstalo među najuspješnije bh. mentore novih hafiza, a uskoro će se pojaviti novi hafizi kojima je on muhaffiz. Dobitnik je više priznanja, među kojima i onog Najbolji muallim na području Zenice za 2010. godinu.

Hafiz Husejnović najljepše godine imamske misije proveo je u Sejmenskoj džamiji, a za Stav otkriva koje ga emocije posebno vežu za tu džamiju i njene džematlije.

“Prvo bih želio istaći da džemat Sejmen ima bogatu historiju. Na osnovu usmene predaje, džamiju su sagradili sejmeni-pješadinci daleke 1505. godine. Nastavio sam emanet prenošenja dini-islama od Ibrahima ef. Babića. Glavni motiv u radu bio mi je kur'anski ajet: Radite, vaš trud će vidjeti Allah, Njegov Poslanik i iskreni vjernici. Nadam se da sam nakon 20 godina rada ispunio svoju misiju imama. Kad sam 2001. godine došao u Sejmensku džamiju, bilo je upisano 148 polaznika mektepske pouke. Danas u džamiji, zbog velikog broja polaznika, preko 300, mektepsku pouku izvode muallim i muallima, dakle dvoje vjeroučitelja. Polaznici mekteba su osvajali prva mjesta na takmičenjima Medžlisa, Muftijstva i Rijaseta. Osim mektepske pouke, educirao sam džematlije učenju kur'anskog pisma, sufare. Kurs je organiziran svake godine po dva puta, u septembru i februaru. Preko hiljadu polaznika, omladine, zrelih osoba, završilo je ovaj kurs. S pravom možemo kazati da su džematlije Sejmenske džamije i grada Zenice u vjerskom smislu dobro edukovane. Danas se u džematu održavaju i halke Kur'ana za omladinu, muškarce i žene. Nadam se da će ova tradicija halki nastaviti rad”, kaže hafiz Husejnović.

Posebno je istakao formiranje Sekcije hifza pri mektebu Sejmen, koja će nastaviti djelovanje u sklopu Škole Kur'ana Medžlisa Zenica.

“Dugo vremena sam radio s velikim brojem polaznika mekteba. Zbog nemogućnosti da se dovoljno posvetim svakom polazniku, odlučio sam se za formiranje Sekcije hifza za nadarene polaznike. Ova sekcija je osnovana 2002. godine, a od 2015. godine djeluje u sastavu Škole Kur'ana Muftijstva zeničkog. Sekciju sačinjavaju tri kategorije: polaznici mektepske nastave Sejmen i ostalih mekteba na području MIZ Zenica, učenici srednjih škola i studenti te imami i ostali”, kaže naš sagovornik koji je bio mentor i sadašnjem muftiji dr. Mevludinu ef. Dizdareviću, bračnom paru Nijazu i Edisi Aganhodžić, profesorima Medrese “Osman ef. Redžović” i mnogim aktuelnim imamima.

“Elhamdulillah, Allah me počastio da sam muhaffiz 22 hafiza. Evo njihovih imena: dr. Mevludin ef. Dizdarević, Amir ef. Kaknjo, Husejn Šerkawi, Almir Dračo, Ishak ef. Efendić, Alem ef. Rihić, Tarik Karalić, Halima Ljutić, Almedina Imamović, Semir ef. Bektaš, Muhamed Džerahović, prof. Nijaz Aganhodžić, prof. Edisa Aganhodžić, Sumeja Bilčević, Salahudin ef. Maglić, Malik Memić, Vahidin T., Sena H., Samra Pivić, Abdulvahid Jusić, Ibrahim Mujezinović i Ajla Hekić. Nadam se, uz Božiju pomoć, da će biti još hafiza. Trudio sam se i ulagao maksimalan trud da radim što najbolje znam. Molim Allaha da ukabuli meni, mojim hafizima, džematlijama i ostalim muslimanima.”

Postoji više metoda učenja Kur'ana napamet, a hafiz Husejnović kaže da poznati učenjak iz ove oblasti El-Gavsani spominje dvadeset i pet metoda i detaljno ih razlaže. Među najpoznatije metode učenja hifza jesu: učenje po krugovima i učenje po redoslijedu kur'anskih sura.

“Učenje po krugovima je tzv. turska metoda. Na osnovu ove metode kandidat memoriše zadnju stranicu prvog džuza, zatim zadnju stranicu drugog džuza, potom zadnju stranicu trećeg džuza i tako nastavlja do tridesetog džuza. Prvi krug biva kompletiran kada polaznik hifza memoriše posljednju stranicu svakog džuza, što iznosi trideset stranica. Drugi krug se uči na identičan način, s tim da se memoriše predzadnja stranica iz džuza, a prethodna obavezno ponavlja. I na taj način nastavlja se proces memorisanja do prve stranice iz džuza, tj. do dvadesetog kruga. Nakon dvadeset krugova, proces učenja napamet Kur'ana je kompletirano i kandidat pred muahffizom-mentorom utvrđuje naučeno gradivo od prvog do posljednjeg džuza i više puta, ukoliko je potrebno. Ako pažljivije analiziramo navedenu metodu, vidjet ćemo da ona ima prednosti, a naročito za strance koji ne znaju arapski jezik. Njeni plodovi se ubiraju tek ako učenik ustraje dok ne završi cijeli Kur'an. Kandidat stječe jak hifz po brojevima stranica i džuzeva.

Na osnovu metode učenja po redoslijedu kur'anskih sura kandidat memoriše Ku'ran od sure El-Fatiha do posljednje sure En-Nas. Navedena metoda je efektivna u slučaju kada polaznik hifza razumije arapski jezik, tako da može povezati značenje ajeta. Svakako, ako bi se desilo da učenik odustane od učenja hifza, onda ima zaokružene cjeline (sure, hizbove, džuzeve) koje je naučio napamet. Najveći nedostatak ove metode smatra se otežano ponavljanje prethodno naučenih sura i džuzeva. Ako bi cijeli Kur'an bio memorisan, stranicu po stranicu, kada bi se polaznik hifza vratio na početak da ponovi cijeli Kur'an, vidio bi da je većinu naučenog zaboravio. Zato je neophodno, kod spomenute metode, da muhaffiz uspostavi sistem ponavljanja naučenih sura koje se učenik mora striktno pridržavati”, naglašava hafiz Husejnović.

 

Iz biografije dr. hafiza Safeta Husejnovića 

Dr. hfz. Safet Husejnović rođen je 1972. godine u Šerićima kod Zenice. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a potom dodiplomski studij na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Jordan u Jordanu 2001. godine, a postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka 2009. godine. Potom je 17. decembra 2014. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranio doktorsku disertaciju na temu “Utjecaj kiraeta na izvođenje šerijatskih propisa”. Obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u džematima Topčić-Polje, Trgovišće i Sejmen. Koordinator je “Škole Kur’ana” Muftiluka zeničkog i Medžlisa Zenica. Muhaffiz je 22 mlada hafiza. Dobitnik je plakete prvog hafiza na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, kao i priznanja za najboljeg muallima na području Zenice 2010. godine. Objavio je više radova u našoj periodici i nekoliko prijevoda s arapskog jezika. Trenutno radi kao profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.