U zakonodavno-organizacionom pogledu elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima svoj početak u Uredbi o osnivanju električnog preduzeća BiH 30. augusta 1945. godine. Ovom Uredbom su „ElektroBiH-u“ kako se ovo preduzeće kraće nazivalo, stavljene u nadležnost skoro sve djelatnosti za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Od prve Uredbe iz 1945. godine bosanskohercegovačka elektroprivreda  prošla je dug put organiziranja i razvoja.

Potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju osnovnih organizacija udruženog rada djelatnosti proizvodnje i prijenosa električne energije 21. decembra 1973. godine osnovano je Preduzeće za proizvodnju i prijenos električne energije „Elektroprivreda BiH“.

Godine 1975. uslijedio je Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice elektroprivrede BiH, da bi se transformacija zaključila 1977. godine putem Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija u Složenu organizaciju udruženog rada za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije „Elektroprivreda BiH“ Sarajevo.

Elektroprivreda BiH danas je javno preduzeće koje obavlja elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, distribucije, i snabdijevanja električnom energijom prvog i drugog reda, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije i upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Po vlasničkoj strukturi JP EPBiH je dioničko društvo, u kojem je 90 posto kapitala u vlasništvu Federacije BiH. Osnovni kapital iznosi 2,155 milijardi KM.

Elektroprivreda BiH raspolaže s 1.682 MW instaliranih proizvodnih kapaciteta i snabdijeva blizu 690.000 tarifnih kupaca u sedam kantona na području Federacije, piše Historija.