Dana četvrtog februara 2003. godine Savezna Republika Jugoslavija službeno je preimenovana u naziv Srbija i Crna Gora. Time je konačno uklonjen naziv Jugoslavija iz popisa svjetskih država, i to nakon više od 73 godine.

Naime, naziv Jugoslavija uveo je kralj Aleksandar Karađorđević u oktobru 1929. godine, kad je promijenio ime države iz Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevina Jugoslavija.

SRJ je bila peta i poslednja država jugoslovenskog naziva, formirana 27. aprila 1992. kada je Savezno vijeće Skupštine SFRJ usvojilo Ustav SRJ – države dvije republike – Srbije ı Crne Gore. Formalno – pravno, prethodna Jugoslavija postojala je 29 godina i dvadeset dana.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) formirana je usvajanjem novog saveznog ustava kojim je promijenjeno ime države, do tada FNRJ, sedmog aprila 1963.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija nastala je 29. novembra 1945. kada je Ustavotvorna skupština proglasila republiku i promijenila ime države Demokratske Federativne Jugoslavije koja je postojala nešto više od tri mjeseca, od 10. augusta 1945. i Trećeg zasjedanja AVNOJ-a u Beogradu.

Prva Jugoslavija – Kraljevina Jugoslavija nastala je od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 3. oktobra 1929. usvajanjem Zakona o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja kojim je promijenjen naziv države, a zemlja je podijeljena na devet banovina.

Miloševićeva Savezna Republika Jugoslavija smatrala se nasljednicom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Nakon što je Milošević sišao s vlasti država je isprva nastavila koristiti naziv Jugoslavija, ali je na kraju po dogovoru Srbije i Crne Gore to ime ipak izbačeno, a zajednička je država dobila dvosložni naziv Srbija i Crna Gora.

Osamostaljenjem Crne Gore 2006. godine, i ta se država raspala, pa od tada sve do danas postoje dvije države – Republika Srbija i Republika Crna Gora.