Petačići su selo koje se nalazi oko 10 km južno od Novog Travnika. Godine 1879. u selu je popisano 76 rimokatolika'', a godine 1885. (Petarčić) – 33 muhamedanca, 24 rimokatolika i 24 istočno-pravoslavna; godine 1910. – 41 srpsko-pravoslavni, 23 muhamedanca i 8 rimokatolika. Godine 1991. u Petačićima je popisan 191 Musliman, 87 Srba, 23 Hrvata i 3 ostala.

Muhamed Kreševljaković, u svojoj studiji "Pucarevo", u Petačićima spominje dva muslimanska groblja "na vrh sela", o kojima piše:

„Tu se nalaze dva muslimanska groblja, od kojih je ono sa lijeve strane puta daleko starije. Ovo groblje se pruža po pravcu jug – sjever, s tim što se prema sjevernoj strani sužuje. U tom suženom dijelu nalaze se ostaci crkve, po svoj prilici iz srednjeg vijeka, ali bez detaljnijeg arheološkog iskopavanja u ovom trenutku ne može se ništa pouzdanije reći. I danas su vidljivi ostaci zida, ima dosta i većeg kamenja koje potiče od pomenutog objekta. Lokalitet ispod crkve naziva se 'grčko groblje' i na njemu ima nešto utonulih ploča. U neposrednoj blizini, ali izvan današnje ograde, nalaze se dva nišana. Narod ih zove 'svatovsko grčko groblje', a ustvari se radi o dva visoka nišana po čijim se formama može zaključiti da potiču iz 16. ili 17. vijeka. U dijelu gdje se danas nalazi muslimanska nekropola (širi južni dio) ima uspravnih još svega 11 nišana, a kod jednog groba sačuvan je još i santrač (kamena ograda oko groba), karakteristična za starija muslimanska groblja u BiH)."

Naziv „Grčko groblje“ za mezarje u Petačićima, gdje se uz nišane nalaze "nešto utonule ploče" koje su stećci u obliku ploče, s aspekta porijekla najstarijeg bošnjačkog nišana ima prvorazredan značaj. Pored arheološkog, i na onomastički način pokazuje da su stećci u čvrstoj memorijalnoj vezi sa nišanima. Naime, prelaskom na islam, Bošnjaci iz Petačića zadržali su svoju predislamsku srednjovjekovnu memorijalnu nomenklaturu. "Grčko groblje" je jedan od najraširenijih naziva za nekropole stećaka.

(Ibrahim Pašić, Od stećka do nišana u BiH, BZK Preporod, Sarajevo, 2017)