Javljamo Vam se u svojstvu, a vezano uz članak autora Damira Hadžića koji je pod naslovom NEZDRAVO U DOMU ZDRAVLJA, Mujo kuje, a Krupa ga kune dana 14.02.2023. godine objavljen u Sedmičnom listu za politiku, društvo i kulturu STAV, www.stav.ba.

S obzirom da se u predmetnom članku u odnosu na našu stranku iznose neistinite tvrdnje i insinuacije, ovim putem zahtijevamo da objavite ovaj demant na Vaš objavljeni tekst bez promjena i dopuna na istom ili jednako vrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili identični način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:

Nije tačno da je Kekić dr. Mujo promijenio partijsku pripadnost iz razloga ostanka na direktorskoj poziciji, jer se imenovanje direktora u zdravstvenim ustanovama vrši u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i statutom zdravstvene ustanove u kojoj se imenuje direktor. Opće je poznato da je Kekić dr. Mujo na poziciju direktora imenovan na period 2016.-2020. godine, i da je prošao svu proceduru koja je bila propisana Konkursom za imenovanje direktora u ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa. 0 sposobnosti direktora ZU Dom zdravlja Bosanska krupa govore konkretna djela – projekti koji su završeni u gore navedenom periodu, a to su:

 • Saniranje naslijeđenog duga koji je proistekao iz perioda od 1995. do 2016. godine, u ukupnom iznosu od 580.000,00 KM. Dug prema dobavljačima, radnicima i saradnicima isplaćen u potpunosti april 2018. godine.
 • Kupljena nova tri sanitetska vozila i tri vozila za službe koje svoj rad vrše na terenu, a vrijednost projekta je iznosila 350.000, KM.
 • Kupljena dva nova ultrazvuka u službama UZV-a i ginekologiji, a vrijednost projekta je iznosila 80.000, KM;
 • U službi laboratorije kupljena nova oprema u vrijednosti od 100.000,00 KM;
 • U centralnim i terenskim ambulantama riješeno pitanje grijanja čija sanacija je koštala 50.000,00 KM;
 • Zgrada hitne medicinske pomoći i pristupno dvorište namijenjeno samo za hitne slučajeve, što ranije nije postojalo u ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, a sav projekat je koštao 100.000,00 KM;
 • Postavljeni su novi krovovi na tri zgrade ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa čija ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 KM;
 • U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH izvršena je certifikacija deset TIM-ova porodične obiteljske medicine, a ukupan iznos projekta iznosio je 40.000,00 KM;
 • Na zgradi ambulante Bosanska Otoka izvršeno je utopljavanje, nova termofasada i postavljena je nova stolarija, a vrijednost projekta iznosila je 70.000,00 KM;
 • Na specijalizacije u skladu sa Zakonom i raspisanim konkursima u periodu u kojem je Kekić dr. Mujo na čelu ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa na specijalizacije je upućeno šest ljekara opšte prakse.
 • Redovni program PAT obuka se vrši u Tuzli, a koji je vezan za porodičnu/obiteljsku medicinu, prošlo je sedam doktora i deset tehničara koji rade u TIM-ovima;
 • lzvršena je klimatizacija svih prostora u objektima ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa i sanirana sva kanalizaciona mreža.

U Vašem tekstu maliciozno, klevetnički te neistinito navodite i insinuirate „da je Kekić Mujo, zubar iz Bosanske Otoke uhljeb, nesposobnjaković i poltron odnosno osoba koja položaj na kojem se nalazi ne zaslužuje te da zbog istog dom zdravlja ostaje bez radnika“.

Obavještavamo Vas da je sve gore navedene projekte započeo i realizirao Kekić dr. Mujo, iako u ovom tekstu nisu pobrojani svi projekti koji su realizirani u pomenutom periodu već samo kapitalni projekti. Nadalje, Kekić Mujo nije zubar iz Bosanske Otoke nego doktor stomatoloških nauka sa Univerziteta u Sarajevu. Ono što je agresor u ratu nije uništio branio je i Kekić dr. Mujo koji je bio pripadnik Armije BiH od samog njenog osnivanja.

 1. Nije tačno da je Kekić dr. Mujo zabranio Terzić dr. Zlatanu, spec. fizijatru da ordinira jednom sedmično u ZU Dom zdravlja Bužim, nego je Kekić dr. Mujo postupio u skladu sa članom 5. stav 3. alinea 4. Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi, a po upozorenju koje mu je uputila nadležna inspekcija. Kekić dr. Mujo nije nadležan da rješava probleme u ZU Dom zdravlja Bužim i nema mogućnost rješavanja problema za pacijente iz Bužima, a da ima, riješio bi to sigurno u njihovu korist kao što to čini i za pacijente iz Bosanske Krupe.
 2. Nije tačno da je Kekić dr. Mujo maltretirao i ponižavao Masović dr. Admira, spec. Radiologa, upravo suprotno je uradio od sveg navedenog. Po povratku sa specijalizacije doktor Masović je dobio renoviranu ordinaciju, a stari dotrajali ultrazvuk je zamijenjen novim koji je plaćen 45.000,00 KM, a komentar doktora Mašovića na taj gest je bio da takav ultrazvuk ne posjeduje ni UKC Sarajevo te se zahvalio direktoru što mu je omogućio sve uslove za rad. Drugi dokaz da nije maltretirao i ponižavao leži u činjenici da je Masović dr. Admir i u prvom i u drugom imenovanju direktora bio član Upravnog odbora i da je mogao uvijek pokrenuti proceduru smjene direktora, a to nije nikad učinio. U prvom mandatu je čak i bio protiv inicijative za smjenu direktora kada su inicijativu pokrenula tri člana Upravnog odbora. ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa je ponosan što je Masović dr. Admiru obezbjedio usavršavanje i poslao ga na specijalizaciju koja će mu kako sad, tako i u budućnosti donositi samo „korist“. Nadalje Vas obavještavamo da je lična želja Mašović dr. Admira presudila u napuštanju ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa jer je uvijek želio da svoju profesionalnu karijeru nastavi u većem gradu, odnosno Sarajevu. Masović dr. Admir je 20. 7. 2020. godine sam podnio Zahtjev za raskid ugovora o radu i napustio ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, ono što je ostalo neriješeno u ovom odnosu jeste dug koji Masović dr. Admir ima prema ZU Domu zdravlja Bosanska Krupa, a na osnovu Ugovora o specijalizaciji iz radiologije. Postupak se trenutno vodi pred nadležnim Općinskim sudom u Bosanskoj Krupi.
 3. Specijalista interne medicine Sahinović dr. Salih je napustio ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa jer nije htio potpisati novi izmijenjeni ugovor o radu koji je predviđao rad u porodičnoj/obiteljskoj medicini u punom radnom vremenu. Ugovor koji je imao do tada potpisan sa ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa predviđao je rad od četiri sata i bio je raspoređen na poslove specijaliste interne medicine. ZZO USK-a u ugovoru za pružanje usluga koji svake godine potpisuje sa ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa prestao da plaća usluge specijaliste interne medicine ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa ustanova je morala izmijeniti Ugovor o radu sa Sahinović dr. Salihom.
 4. Nije tačno da je Mahmutović dr. Valbona napustila ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa zbog direktora Kekić dr. Muje, nego je ista Ustanovu napustila 2014. godine kada je prešla da radi u ZU Dom zdravlja Zavidovići.
 5. Nije točno da je Kekić dr. Mujo dao neopravdan otkaz Musić dr. Eminu, nego je istom otkaz dat iz razloga:
 • Imenovani ljekar je odbio da postupi po Odluci o rasporedu uposlenika, odnosno imenovani je i odbio da mu se uruči odluka o rasporedu na novo radno mjesto – služba hitne medicinske pomoći;
 • Imenovani Ijekar je 3. 10. 2022. godine odbio da preuzme smjenu u Hitnoj službi te je otišao sa radnog mjesta iz Ustanove i od 4. 10. 2022. godine pa sve do 31. 10. 2022. godine se nije pojavio na radnom mjestu.

 

Direktor ZU Dom zdravlja je nakon gore navedenog perioda morao postupiti u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa i imenovanom nakon provedene procedure uručiti otkaz ugovora o radu. Imenovani je nakon uručenja otkaza ugovora o radu iskoristio pravo na pravni lijek te se žalbom obratio Upravnom odboru ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, a Upravni odbor je potvrdio odluku direktora – otkaz ugovora o radu.

 1. Nije tačno da Kekić dr. Mujo zapošljava po svojoj volji nego zapošljavanje u ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa se vrši u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Ustanove, Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos putem javnog oglašavanja Ustanove te Uredbom o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik USK-a“ broj:7/19 i 11/19) uz saglasnost Ministarstva zdravstva USK-a. Svi konkursi za prijem u radni odnos u ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa objavljeni su u dnevnom listu Avaz, stranici Službe za zapošljavanje USK-a i internet stranici ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa.
 2. Na navode vezane za pružanje liječničke pomoći ne možemo konkretno odgovoriti iz razloga što ne poznajemo detalje konkretnog slučaja – ime djeteta, ali iz teksta možemo zaključiti da je ipak djetetu pružena adekvatna liječnička pomoć u ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, odnosno u službi hitne medicinske pomoći, koja je sastavni dio ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, a koju je izgradio direktor Kekić dr. Mujo.
 3. Nije tačno da je članu Upravnog odbora i njegovoj supruzi odobrena specijalizacija iz razloga povlaštenog položaja jer isti u momentu raspisivanja Konkursa za specijalizaciju i završetka konkursne procedure nije bio član Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa.

Prema tome, Upravni odbor ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa odlučno odbacuje kao netačne i neistinite navode kojim se nameće da je Kekić dr. Mujo počinio navedene nezakonitosti ili nepravilnosti.

Smatramo da pomenuti predmetni članak objavljivanjem ovakvog malicioznog, klevetničkog kao i neistinitog sadržaja nanosi štetu ugleda ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, uposlenicima ove Ustanove kao i direktoru lično, što se protivi kodeksima novinarske struke, te ovim putem zahtijevamo jednak tretman i objavu demanta. U suprotnom ćemo morati zaštitu svojih prava tražiti pred nadležnim sudom.

S poštovanjem,

Ramić Sanel, predsjednik Upravnog odbora