“Selam svim Krupljanima i svim građanima Bosne i Hercegovine iz slobodnog grada Bosanska Krupa. Naime, danas poslije 1244 dana, danas je 1245. dan okupacije Bosanske Krupe, jedinice 511. slavne i ostale brigade 5. Korpusa su oslobodile Bosansku Krupu”. Bile su ovo riječi komandanta 511. slavne, brigadira Mirsada Sedića na dan oslobađanja Bosanske Krupe.

Borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. Korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Taj dan se slavi kao Dan oslobođenja i kao Dan grada Bosanska Krupa.

Dana 17. septembra 1995. godine, zapravo je otpočela druga etapa operacije "Sana 95", time što su nastavljeni napadi na svim pravcima, a Vojska Republike Srpske je bila nemoćna da pruži jači otpor. Navedenog dana i definitivno je oslobođena Bosanska Krupa, od strane taktičke grupe "Sjever", a prva je u nju ušla 511. slavna brdska brigada, koja je cijeli rat gledala svoju Krupu i branila lijevu stranu rijeke Une do Bosanske Otoke i desnu stranu rijeke Baštre do Medvjedovca. Poslije ove jedinice u Bosansku Krupu su ušle logistika i civilna služba.

Agresor je još uvijek pružao žilav otpor u cilju usporavanja snaga 5. korpusa i sprječavanja haotičnog povlačenja. U 10 sati u jutro sagledana je situacija i zaključeno da je nova linija išla pravcem: Ribnik – Čađavica – Velečevo – Peći – Vrhpolje – Gornja Sanica – Međeđe brdo – Javorova kosa – Željezmir – Risovac – Jelovi vršak – Hajdukovići – Jasenica – Ostrožnica – Donja glavica – rijeka Una. Istovremeno je 505. viteška brigada napredovala u zahvatu puta Bosanska Krupa – Jasenica, a okosnicu su činile “Gazije” i 2. juriški bataljon, što je znatno utjecalo na oslobođenje Bosanske Krupe.

Pored Bosanske Krupe u operaciji su snage grupe "Sjever" oslobodile i Veliki i Mali Badić te Gornji i Srednji Bušević, dok su snage grupe "Centar" prema Sanskom Mostu oslobodile selo Hrustovo i Vrhpolje.

Iznad Bosanske Krupe, na Ćojluku, sagrađeno je spomen-obilježja oslobodiocima "Ljiljan". Ćojluk je mjesto gdje odvila bitka za budućnost cijelog bihaćkog okruga, mjesto odakle je krenuo oslobodilački put Bosanske Krupe i mjesto gdje je svoj život ostavio 61 Krupljanin. Samo 10. i 11. jula 1995. godine njih 13.

Latice "Ljiljana" su visine sedamnaest, a raspona deset i po metara. Spomen-obilježje je izgrađeno na površini od oko tri hiljade kvadratnih metara, a zemljište za izgradnju donirao je Husnija Šarić, demobilisani borac Petog korpusa Armije RBiH. U julu se na ovom mjestu okupljaju Krupljani kako bi održali sjećanje na bitku svih bitaka, bitku za Ćojluk.

Izvor: Faktor.ba