"Na osnovu zapovijesti za napad komandanta 1. korpusa napisane 26. oktobra, Komanda 1. mehanizovane brigade sačinila je plan i zapovijest za napad. Zapovijest i detalji plana, zbog zaštite tajnosti, nisu saopćeni potčinjenim jedinicama do izdavanja naređenja za početak operacije. To je učinjeno 4.decembra u večernjim satima.

Komandant 1. mehanizovane brigade Enver Šehović odlučio je na dodijeljenom pravcu izvršiti napad obuhvatnim dejstvima, grupišući glavne snage brigade na pravcu Arnautka - s. Jezera - Golo brdo, a pomoćne snage na pravcu Orlić - kota 850 - Kuta, s ciljem da jakim i energičnim napadom, uz sredstva podrške, razbije snage neprijatelja na pravcu napada, nanoseći im što veće gubitke. Glavne snage su u bližem zadatku trebale ovladati linijom Vis - Golo brdo, a zatim produžiti napad i u sljedećem zadatku ovladati linijom Gradac - Piskoč. Napad su trebali izvesti mehanizovani bataljoni sa svojih polaznih položaja. 

Na glavnom pravcu napadali su 1. i 2. mehanizovani bataljon. Zadatak 1. bataljona bio je napad pravcem Uvala - s. Smiljevići. Po izbijanju u rejon Smiljevića, bataljon je, uz sadejstvo susjeda iuz sredstva podrške, trebao napasti i ovladati objektom „Šljivik“, a zatim produžiti dejstva prema selu Jezera i izbiti na put Vis - Golo brdo, gdje je, nakon sređivanja borbenog poretka, trebao produžiti napad u pravcu Piskoča. Zadatak 2. bataljona bio je napad pravcem Uvala - Baroševa vikendica - „Kamenjar“. Uz sadejstvo sa izviđačko-diverzantskom jedinicom i uz sredstva podrške, bataljon je imao zadatak ovladati rejonom „Kamenjara“, a zatim srediti borbeni poredak i produžiti napad pravcem Golo brdo - Gradac.

Na pomoćnom pravcu napada 3. mehanizovani bataljon imao je zadatak da u početnoj fazi veže snage neprijatelja na prednjem kraju, a po stvaranju uslova napredovanjem snaga na glavnom pravcu, ovlada rejonom „Plato“ ispod kote 850, a zatim produži napad u pravcu kote.

Po ovladavanju kotom 850, 3. bataljon je trebao srediti borbeni poredak i, kao bočno osiguranje napada snaga na glavnom pravcu, produžiti napad u pravcu Kuta i ovladati linijom Gradac - Mujkića brdo, gdje je trebao srediti borbeni poredak i biti spreman za odbijanje kontranapada iz pravca Vogošće. Izviđačko-diverzantska grupa imala je zadatak da se ubaci u rejon kote 850 i sadejstvuje sa snagama 2. bataljona u ovladavanju „Kamenjarom“ i da sprječava izvlačenje snaga neprijatelja iz rejona „Plato“ na pravcu napada 3. bataljona. Snage za podršku davali su Oklopni bataljon sa dva tenka, te HAD i mpoad sa raspoloživim sredstvima. Ostale jedinice brigade dobile su zadatke u okviru svojih osnovnih namjena.Kao vrijeme za početak napada određen je 5. decembar u 5:00 sati. Gusta jutarnja magla, koja je bila od koristi jedinicama u fazi prilaženja neprijateljskoj liniji, onemogućavala je efikasno dejstvo tenkova i protivoklopnih oruđa koji su trebali pružiti podršku pješadiji u napadu. Čekao se trenutak u kojem će vidljivost omogućiti upotrebu sredstava podrške.Napad je počeo u 7:00 sati vatrom tenkova, protivoklopnih topova i minobacača po linijama VRS. Jedinice u napadu su iskoristile maglu i lošu vidljivost da neopažene priđu neprijateljskim položajima. Na prednjem kraju odbrane 3. bataljona na vrhu Orlića, gdje je rastojanje do neprijateljskog bunkera ispred već pominjanog rova broj 8 bilo dvadesetak metara, napravljen je prolaz u minskom polju i bunker je uništen ručnim bacačem, a potom i ručnim bombama, čime je linija probijena i napad nastavljen premakoti 850. Do kraja dana bataljon je ovladao rejonom „Platoa“ i dospio na 50 metara ispod kote 850. Linija VRS je probijena i na pravcu napada 2. bataljona, koji je izašao na gredu južno od kote 850, u rejonu pravoslavnog groblja.

Pravac napada 1. bataljona išao je preko teškog i otvorenog terena, pa je njegovo napredovanje zaustavljeno jakom neprijateljskom vatrom iz PAM-ova i PAT-ova.

Napadna dejstva 1. mehanizovane brigade pratili su kao lijevi susjed 2. mtbr napadom u pravcu Visa, i kao desni susjed snage OpŠO Vogošća, koje su podržavale napad 3. bataljona sadejstvujući u pravcu kote 850 i Mujkića brda. Na dijelovima na kojima je ostvareno napredovanje, ostvareno je po cijenu žestoke borbe za svaki rov, s neprijateljem koji je očekivao napad u dobro utvrđenim bunkerima uvezanim dobrim saobraćajnicama.

Odbranu VRS podržavala je snažna artiljerijska vatra po snagama 1. mehanizovane u napadu, ostvarivana sa artiljerijskih položaja SRK. Bilo je potrebno borbom osvajati svaki metar terena, što je za rezultat imalo velike gubitke nanesene neprijatelju, ali i značajne gubitke na strani 1. mbr.
U istim uslovima nastavljen je napad snaga 1. mehanizovane brigade 6. decembra u 7:00 sati.

Snage Vogošćanske i Rajlovačke brigade VRS su se u toku noći pregrupisale i učvrstile odbranu kote 850 i grede kojom je ona dominirala. Nije bilo daljnjeg napredovanja snaga 1. mehanizovane brigade.

Na pravcu 3.mehanizovanog bataljona, gdje se 6. decembra očekivao izlazak na kotu 850, nakon pogibije komandanta bataljona Fikreta Kavazovića Rokija također je došlo do zastoja u napadu. Teže su ranjeni i privremeno izbačeni iz stroja i komandant 1. bataljona Mehemed Cero, i komandant 2. bataljona Zahir Panjeta. Kako je među poginulim i ranjenim borcima bio i priličan broj komandira svih nivoa i ostalih starješina, nastupio je kritični trenutak bitke. U takvoj situaciji komandu nad 1. bataljonom privremeno je preuzeo Ćamil Idrizović, koji je komandovao do 10. decembra, kada je na dužnost komandanta, također privremeno, postavljen Kerim Muminović.U 2. bataljonu je umjesto ranjenog Zahira Panjete, komandovao njegov zamjenik, također, prethodnog dana lakše ranjeni Fehim Agić, a na mjesto komandanta 3. bataljona u toku borbi je postavljen Salko Hajdarević.

Na početku napada na kotu 850, na Humu, odakle je komandovao jedinicama OpŠO Vogošća u napadu, 5. decembra je od neprijateljske granate poginuo komandant OpŠO Vogošća Ejub Delalić.
Tokom 7. decembra trajao je zastoj i pregrupisavanje snaga. Za nastavak napada 8. decembra na pravac 2. bataljona prema selu Jezera uvedeni su dijelovi dviju četa 1. bataljona i dio Čete vojne policije, a na pravac 3. bataljona Izviđačko-diverzantska četa.

U napadu je ostvaren napredak i snage VRS su potpuno razbijene u rejonu groblja u selu Jezera. Lijevi susjed 2. mtbr napredovala je lijevo od sela Jezera i prema koti Vis, čime je do kraja dana kota 850 dovedena u poluokruženje, ali su snage VRS uporno branile gredu Vis Golo brdo. Nastavak napada planiran je za 9. decembar ujutro. Pomak od 8. decembra ostvaren je na spoju Vogošćanske i Rajlovačke brigade SRK. Zbog toga su se ove dvije jedinice VRS međusobno optuživale.

To je u svakom slučaju bila povoljna situacija za borce 1. mehanizovane brigade, koji su 9. decembra ujutro nastavili napredovanje, i oko 10:30 izašli na kotu 850 i na njoj poboli zastavu Armije RBiH. Oslobađanje kote 850 predstavljalo je veliki uspjeh 1. mehanizovane brigade."izvor: Mesud Šadinlija, "ZA SARAJEVO, ZA BOSNU SVOJU Od 13. novosarajevske do 111. Viteške brdske brigade"