U augustu, 27. dana ovog mjeseca, 1992. godine na Grebku se postrojila Prva fočanska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubrzo nakon formiranja bit će preimenovana u 182. vitešku, a njeni su pripadnici prozvani vitezovima jer su se borili na teritoriji jedanaest općina s ciljem odbrane države od agresora. Valja istaći i to da je čak 19 boraca ove brigade odlikovano “Zlatnim ljiljanom”.

Udruženje demobilisanih boraca općine Foča u Federaciji BiH svake godine na platou Grebka priredbi počasno postrojavanje veterana, druženje bivših boraca te svih onih koji su vezani ne samo za brigadu već i Grebak, put koji je značio spas hiljadama ljudi u Istočnoj Bosni. Isto tako, biva položeno i cvijeće na spomen-obilježju na Grebku te proučena Fatiha i upriličena minuta šutnje za sve one koji su dali svoje živote u odbrani.

Inače, ova brigada formirana je od već postojećih bataljona Jahorinskog, Fočanskog i Bataljona Sutjeska 27. augusta 1992. godine. U martu 1993. godine, od 1. fočanske brigade i jedinica Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Trnovo, formirana je 81. brdska brigada. U toku agresorske ofanzive na Igman, u julu 1993. godine, jedinica je ponovo izdvojena iz sastava 81. brdske brigade, ovaj put pod imenom 82. brdska brigada.

U augustu 1993. godine, 82. brdska brigada ušla je u sastav 6. korpusa. Početkom 1994. godine ponovmo je vraćena u sastav 1. Korpusa i do kraja godine djelovala je u sastavu Operativne grupe 1-Pazarić.

U sastav 14. divizije brigada je ušla početkom 1995. godine, preformirana i preimenovana u 182. lahku brigadu.

Na kraju rata, jedinica je preimenovana u 148. vitešku lahku brigadu, u cilju ujednačavanja formacijskih naziva jedinica u sastavu 14. divizije. Brigada je najviše kolektivno ratno priznanje, počasni naziv “viteška”, dobila 1995. na treću godišnjicu  postojanja kao posljednja u nizu jedinica ARBiH koje su kolektivno ratno priznanje stekle prije okončanja ratnih dejstava.