Kada su cijevi pro­tiv­avionskog topa okrenute na saveznika u ratu, onda sta­nje nije normalno. Upravo to se danas dogodilo u Kise­ljaku, gdje je po naređenju Ivice Raića, zapo­vjed­ni­ka Stožera HVO-a u ovom gradiću, pod prismotrom zgrada komande Oružanih snaga BiH.

Na upit iz Opštinskog štaba odbrane Kiseljaka – o če­mu se radi, pristiglo je objašnjenje pomenutog zapo­vjed­nika da “on ima utisak da mu se radi nešto iza le­đa i da on ne može dozvoliti takvo ponašanje”, izjavljuje Sead Sinanbašić, komandant OŠ odbrane Kiseljak.

“U cilju eliminisanja svih mogućih nesporazuma, Sto­žeru HVO ponuđeno je formiranje zajedničke ko­man­de u Kiseljaku, jer su nam ciljevi i zadaci, koje je rat pred nas postavio, isti”, pojašnjava Sinanbašić. Odg­o­vor je bio da na području ove opštine može po­sto­jati samo jedna komanda – i to HVO-a, a da se svi dru­gi moraju prilagođavati njenim aršinima. Čak se oti­šlo dotle da je Ivica Raić, inače bivši oficir bivše JNA, zabranio bilo kakva oružana djejstva protiv agresora na teritoriji Kiseljaka. Da bi izbjegli sukobe sa sa­vez­ni­kom u ovom ratu, jedinice Oružanih snaga BiH su mo­rale zaobilaziti Kiseljak i na ratište odlaziti drugim pu­te­vima.

Postavlja se čitav niz pitanja u ovom i sličnim pri­mje­rima iz nekih srednjebosanskih opština. Da li to ne­ko pokušava zavaditi Hrvate i Muslimane na ovim po­dručjima, eliminisati svaku ideju o Bosni i Her­ce­go­vi­ni kao državi ravnopravnih građana i otupiti za­jed­ni­čku bitku protiv agresora koji svoje zločinaštvo iska­zu­je upravo na njima? Iz HVO-a je u nekoliko navrata pri­stizalo upozorenje da se u jedinicama Armije BiH na­laze bivši oficiri JNA. A šta je sa Ivicom Raićem, koji je svojevremeno na spektakularan način napustio biv­šu JNA? Postoji li mogućnost da su i njegovo napuštanje jugo-vojske i dalji angažman, s obzirom na vrlo raz­ra­đen plan agresije, smišljeni negdje u kabinetima KOS-ovih oficira bivše JNA?

Moguće je razmišljati i na drugi način. Dobro je zna­no svima u Kiseljaku da je uz pomoć nekih ljudi iz HVO-a višekratno organizovan prolazak četnika – istih onih koji razaraju, ubijaju i kolju Hrvate i Mu­sli­ma­ne, istina ne u Kiseljaku – teritorijom ove opštine. Za to su, i to je javna tajna, uzimana pozamašna deviz­na sred­st­va. Osim toga, po naređenju Stožera HVO-a u Kiseljaku, tamo su svi obavezni plaćati nekakav izmi­šlje­ni porez – privatnici u naturi, građani u gotovom nov­cu. Kada se dešavaju takve stvari, onda je vrlo lako ra­zumjeti lo­kal­ne moćnike i šerife koji, ne poštujući ni­kak­ve orga­ne vlasti izuzev svojih na brzinu izmi­šlje­nih, nastoje is­ko­­ristiti ova teška i krvava vremena za lič­no boga­će­nje i profiterstvo. Najžalosnije je što se sve odvija pod izgovorom zaštite svoga naroda, a taj na­ro­d, odnosno gra­đane kao vrhunski cilj svakog modernog političkog artikulisanja, niko ništa ne pita.

U svojim prljavim rabotama, vjerovatno, imaju za­šti­tnike i na višim razinama. Kada su “talovi” u pi­ta­nju, tada su moguće sve kombinacije, pa i ova da “zaštit­ni­ci Hrvata” u Kiseljaku prevoze četnike koji ubijaju Hrva­te, zabranjuju oružane akcije na “njihovom” području jer bi im one blokirale unosne devizne poslove, ili, ako je pr­va grupa pitanja o Ivici Raiću prava, pokvarile veli­ke agresorske planove.

Konačno, pravo je vrijeme i da Hrvatsko vijeće od­br­a­ne proanalizira sve postupke svojih lokalnih ko­ma­n­danata, čak i da provjeri njihovu prošlost iz istog onog razloga radi kojeg to traži i od Oružanih snaga BiH. Naravno, svak je u ovim vremenima podložan ri­go­roz­noj provjeri, ali najviše onaj ko zabranjuje sukobe sa agresorom.

(Kiseljak, BH-press, 6. august 1992)