I tako, deterdžent iz FBiH ne može u RS

Politika RS a jeste da se usklađivanje zakonodavstva realizira prema vlastitim pravilima i vlastitim planovima, neovisno o ostatku zemlje. Vlasti u entitetu RS ponašaju se kao država jer imaju otvoren prostor za takvo ponašanje. Ne postoji jedinstveni plan i program prijenosa EU zakonodavstva na nivou zemlje, pa ljudi samo rade svoj posao

Prije nekoliko dana objavljena je informacija kako se deterdženti proizvedeni u Federaciji trebati ukloniti s polica prodavnica u RS‑u jer je tako naložila nadležna inspekcija, a tragom zakona koje je donijela Vlada RS na prijedlog entitetskog Ministarstva za zdravlje i socijalnu zaštitu. Kao uvjet za plasman tih proizvoda na tržištu RS-a traži se od proizvođača iz Federacije da registriraju svoju firmu u RS‑u kako bi mogli legalno prodavati svoje proizvode u tom bosanskohercegovačkom entitetu. Ovakav stav nadležni iz Ministarstva za zdravlje i socijalnu politiku RS‑a objasnili su tvrdnjom da su u FBiH na snazi propisi koji nisu usklađeni s evropskim, pa postoji mogućnost da se na tržištu RS-a pojave proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete kvaliteta i zaštite propisane zakonodavstvom EU, a sada i zakonodavstvom koje je na snazi u RS-u.

CIJEPANJE JEDINSTVENOG EKONOMSKOG PROSTORA

Pod krinkom zaštite svojih potrošača cijepa se jedinstveni ekonomski prostor i nameće se očigledna pravna nesigurnost u poslovanju unutar jedne države. Ovo su politički i ekonomski aspekti ovog primjera. Međutim, kako gotovo da nema ili je veoma malo aktivnosti unutar neke zemlje koje nemaju veze s procesom evropskih integracija, tako je i ovaj primjer izvrstan da bi se pokazalo šta je moguće kada intenzivnu verbalnu podršku procesu evropskih integracija ne prati potrebna infrastruktura.

Uglavnom je poznata priča oko Mehanizma koordinacije. Dokument usvojen u januaru ove godine usvojen je ponovno u augustu i tada su se svi usuglasili da je to konačna usuglašena verzija Mehanizma koji treba osigurati učinkovito realiziranje aktivnosti usmjerenih ka članstvu BiH u EU. Pojednostavljeno, Mehanizam koordinacije ustanovljava KO je nadležan i KO JE KOME nadređen te KAKO se donose odluke. Da bi se moglo početi konkretno i fokusirano raditi, treba još “samo” napisati i usuglasiti dokument koji se zove Program integriranja. (National Program of Integration – NPI). Ovaj dokument treba dati odgovore na pitanja ŠTA, KADA, KAKO. Tek kada je jasno KO treba, ŠTA treba raditi, te KADA, KAKO i KOJIM sredstvima će se to uraditi i KO je odgovoran, tek se tada poslom pridruživanja i pristupanja EU možemo početi baviti na sistematičan i planski način.

Jer, Program integriranja (u našoj se zemlji pridjev nacionalni izbacuje zbog razumljivih razloga, ali se zamjenjuje pridjevom državni ili se samo govori o Programu integriranja jer ima zamjerki i na ovaj drugi pridjev) jeste strateški, ključni dokument i vodilja koja na jednom mjestu sistematizirano obuhvata planove za preuzimanje i primjenu zakonodavstva EU.

Obaveza izrade Programa integriranja proizlazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, a njegova svrha i cilj čine ga stubom cijelog procesa. Osim što osigurava planski i strukturirani pristup obavezama iz procesa, Program daje i vrlo efikasan instrument za praćenje realizacije zacrtanih zadataka. “Program integrisanja u Evropsku uniju dovodi u realnu ravan i pokazuje gdje smo i gdje su nam praznine. Priprema programa integrisanja nije posao jedne institucije, a mjesec više u pisanju ovog dokumenta na strateškoj ravni ne znači previše, ali pravi razliku između solidnog i odličnog dokumenta”, kaže Srbijanski ekspert Vladimir Međak, pravni savjetnik tima Srbije za pregovore o članstvu. Ovdje svakako treba dodati da Program ima nekoliko stotina stranica i njegova priprema obično traje oko godinu. Jednom pripremljeni dokument Programa može i treba se revidirati jednom ili više puta u skladu s potrebama procesa.

Ovaj dokument na jednom mjestu opisuje stanje u nekoj oblasti, recimo javnog zdravstva, postojeće zakonske akte i stepen usklađenosti s EU zakonodavstvom, pobraja sve institucije koje su uključene u realizaciju aktivnosti iz ove oblasti, definira prioritete i rokove prijenosa EU zakonodavstva u domaće, daje pregled broja zaposlenih s potrebama za novim zapošljavanjem i potrebama za obučavanjem te potrebna finansijska sredstva za realizaciju zadataka iz pobrojanih prioriteta.

Kad zemlja nema jedan ovakav dokument, a istovremeno u opisu rada Ministarstva za zdravlje i socijalnu zaštitu RS stoji da: “Resor za javno zdravstvo, međunarodne odnose i evropske integracije (…) u saradnji sa drugim resorima Ministarstva i drugim ministarstvima planira i priprema zakonske i pod-zakonske akte u svrhu približavanja i usklađivanja javnog zdravstva RS regulativi, standardima i normativima EU iz oblasti javnog zdravstva. Učestvuje u harmonizaciji i ispunjavanju uslova u procesu evropskih integracija.” Onda je jasno kako je moguće da se desi da deterdžent proizveden u Federaciji BiH ne može na police i u RS.

PREKLAPANJE KLJUČNIH ZADATAKA

Politika RS‑a jeste da se usklađivanje zakonodavstva realizira prema vlastitim pravilima i vlastitim planovima, neovisno o ostatku zemlje, demonstrirajući pri tome iste stavove koji su vidljivi i u navedenom primjeru o deterdžentima. U suštini, vlasti u entitetu RS ponašaju SE kao država jer imaju otvoren prostor za takvo ponašanje. Ne postoji jedinstveni plan i program prijenosa EU zakonodavstva na nivou zemlje, pa ljudi samo rade svoj posao.

Program je integriranja Srbija donijela 2008. godine, prije toga već su imali uspostavljenu strukturu koordinacije, a upitnik EU dobili su 2011. godine. Crna Gora je Program integriranja imala 2008. godine, a upitnik su dobili 2009. godine. Znači da su i sistem koordinacije i Program integriranja već postojali u ovim zemljama kada su dobile upitnik. Jer, prema riječima Vladimira Međaka, potrebno je vrijeme za “uhodavanje” rada u okviru tijela zaduženih za određene zadatke u procesu. Mi upitnik očekujemo uskoro, ma šta to značilo, a tijela, koja definira Mehanizam koordinacije, još nisu formirana. U Odluci o mehanizmu koordinacije jasno stoji da je zaduženje radnih grupa da učestvuju u izradi Programa integriranja. Kad budu formirane radne grupe, neće baš imati vremena za “uhodavanje” jer će doći upitnik, a trebat će se raditi i na izradi Programa integriranja.

Znači, vrlo je vjerovatno da će se ova dva važna zadatka preklopiti. Na “uhodavanje” možemo zaboraviti, ali ni to nije najveći problem. Primjer s početka teksta, gdje jedan nivo vlasti samostalno i neovisno od drugih koji dijele istu nadležnost, u vakuumu nepostojanja državnih struktura, planova i aktivnosti, postupa tako da razbija i tako klimavi okvir države, može se vrlo jednostavno nastaviti. Kako je već ranije u tekstu rečeno, ljudi samo rade ono što je u njihovom mandatu. Da li su posljedice ovakvog djelovanja slučajne ili su rezultat ciljane aktivnosti teško je reći, ali je činjenica da sva dosadašnja kašnjenja i odugovlačenja u pripremi potrebne infrastrukture za učinkovito bavljenje poslovima evropskih integracija dolaze na naplatu.

PROČITAJTE I...

Kada se sve sabere i oduzme, ispadne da su troškovi u 2018. godini porasli za 13,97 maraka u odnosu na 2017. godinu. Za korpu osnovnih proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u oktobru prošle godine trebalo je izdvojiti 549,6 maraka, a u oktobru 2018. godine 563,5 maraka. Ovo poskupljenje od 13 maraka odnosi se ponajprije na porast mjesečnih naknada za obdaništa, ali i na rast cijene ogrjevnog drveta, izazvan velikom potražnjom i malom ponudom, što nema nikakve veze s akcizama

Odgovor na pitanje zašto su porasli rashodi za plaće i rashodi za materijal, sitan inventar i usluge je jednostavan – zato što će od početka 2019. godine 2.793 zaposlena na Univerzitetu Sarajevo primati plaće iz budžeta Kantona, sav materijal koji im je potreban za poslovanje plaćat će se iz budžeta.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Podržite nas na Facebooku!

error: Sadržaj je zaštićen!